صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 204182
تعداد نوشته ها : 59
تعداد نظرات : 69
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

اي مهربان.... 

مسئله هاي زندگـــي برايمــــــ دشوار شده انــــد!
رسم زندگي را نمي توانمــــــ به خوبي درك كرده و آن را دقيق بكشمـــــ
معلمــــ زندگي امـــــ نمره كامل رسمــــ را به من نمي دهد
همـــــيشه برگــــــــه امتحــــــان را تحــــــــــويلمـــــــ داده و مي گويــــد:
"دوبـــــــاره تلــــــاش كن"
و مـــــــن هر بار ناامـــــــــيد تر از قبل آن را سيــــــاه مي كنــــــمــــــ!
ديــــــگر خبــــــري از مسائل ساده دوران كودكي و دبســــتان نيست،
ديـــــگر نمي تـــــوانم مشكـــــلات را به راحــــتي با اميـــــد جمع بزنمـــــ
و با يــــــك ضرب ساده در صفــــــر آنــــــها را خنثــــــي كنم!
حتــــــــي حفظ كردن جدول ضرب هـــــم در مسائــــــل به كمك من نمــــــي رســــد
ديـــــگر با تقسيــــمـــــ هاي ساده نمي توانمـــــــ مشكلــــات را به تكـــــه هاي كوچـــكـــــ تبديل كنمــــــــ...
امــــــروز نمي تـــــوانمــــــ از سخـــــتي ها فاكتــــــور بگيـــــــرمـــــ و 
در يك تســــــــاوي ساده آن ها را خطــــــ بزنمـــــــ....
بي نهايـــــــتــــ بـــــراي مــــــن معــــــنايي نــــــدارد،
چـــــــرا كه بي نهايـــــتـــــ مــــن به اشـــــــك هايم ختمـــــ مي شود!
مجمــــــوع زاويــــــه هاي ســــه ضلعــــــي خوش بختــــــي امـــــ 180 درجـــــه نيستــــ
 همــــــه از من فــــــرار مي كننـــــد و توازن بر همــــــ مي زننــــد!
معادلـــــــه هـــــايم ايـــــن روز هــــــا حــــل نمي شــــوند
حتــــــــي دستــــــگاه زندگــــــي هم دردي را دوا نمـــــــي كنــــد!
سختــــي ها و مشكــــلاتــــ و تــــــرس و اضطرابــــــ دنبــــــاله هفتــــه هايم را تشكيــــــل داده انــــد
امـــــا قـــــدر نسبتـــــــش را نمـــــي يابـــــم تا هــــــرچه زودتــــر به جمـــلاتـــ بعـــــدي برســـــم
به اين امـــــيد كه آخـــــــر،خوش بخـــــتي و شادي را در اين دنبـــــاله به دام اندازمـــــ....
مي بيـــــني...؟
قوانيـــــن رياضي زندگــــــي ام اين روز هـــــا پيچيـــــده شده انـــــد
امـــــا تو چـــــرا...؟
چـــــرا وقـــــــتي عشــــق و مهربانيتـــــــ را تقسيــــــم مي كــــــردي
سهمـــــ من تقسيــــــــم بر بي نهايتــــــ شـــــد؟.....

دسته ها :
جمعه سی یکم 4 1390
X